Ausgrabungen am Westhang der Oberstadt in Boğazköy-Ḫattuša

Der breite Geländerücken des sogenannten Westhangs der Oberstadt in Boğazköy-Ḫattuša trennt die ausgedehnte Senke der westlichen Oberstadt vor Sarıkale vom weiter westlich außerhalb des hethitischen Stadtgebietes gelegenen Tal des Yazır Deresi. Vom tiefsten Punkt im Norden in der Senke des Kızlarkayası Deresi (auch Büyükkale Deresi), südlich bzw. südwestlich an der Poternenmauer, steigt der Westhang nach Süden mehr oder weniger gleichmäßig bis zum flachen Plateau von Taanıkkaya an. Entlang seiner westlichen Kante deutet ein heute noch sichtbarer Wall den Verlauf der hethitischen Stadtmauer an, die von der Unterstadt in Richtung Taanıkkaya hochführte und sich südlich davon bis ans Löwentor fortsetzte, um schließlich in einem weiten Bogen die Oberstadt zu umschließen.

Boğazköy-Ḫattuša’da Batı Yamaç’ın geniş sırtı, Yukarı Şehir’in batı kısmında Sarıkale önündeki geniş vadi ile daha batıda ve Hitit kentinin sınırları dışında kalan Yazır Deresi vadisini birbirinden ayırır. Poternli surun güneyinde ve kısmen güneybatısında bulunan Batı Yamacı, kuzeydeki Kızlarkayası Deresi (Büyükkale Deresi) vadisinin en derin noktasından, güneye doğru nispeten düzenli bir şekilde Taanıkkaya platosuna kadar yükselir. Yamacın batı kenarı boyunca bugün hala görülebilen sur hattı, Aşağı Şehir’den Taanıkkaya’ya doğru çıkan, güneyde Aslanlı Kapı’ya kadar devam eden ve sonunda Yukarı Şehri geniş bir yay ile çevreleyen Hitit şehir surlarının güzergâhını göstermektedir.

Blick von Nordosten auf den Westhang der Oberstadt mit dem flachen Plateau von Taanıkkaya an der Spitze. Im Vordergrund das rekonstruierte Teilstück der Abschnittsmauer in der Unterstadt.
Yukarı Şehir’in Batı Yamacının kuzeydoğusundan bir görünüm. Tepede, Taanıkkaya platosu, ön planda ise Aşağı Şehir’de rekonstrüksiyonu tamamlanmış şehir surunun bir parçası görülmektedir.

Zwischen Poternenmauer und Taanıkkaya führten zwei Tore, das Untere und Obere Westtor, in die hethitische Hauptstadt. Beide Tore waren bereits 1907 von O. Puchstein und H. Kohl freigelegt worden1 – die bis heute letzte archäologische Maßnahme am Westhang der Oberstadt (einschließlich Taanıkkaya). Eine 2004 südlich und südöstlich des Oberen Westtores durchgeführte Erdwiderstandsmessung erbrachten vielversprechende Ergebnisse; insbesondere war dort auf einer Geländekuppe rund 80 m südöstlich des Oberen Westtores ein Gebäudegrundriss zu erkennen, der nach Ausweis der oberflächlich aufgelesenen Keramik vorläufig in die hethitische Zeit datiert wurde.2

Poternli sur ve Taanıkkaya arasında, Hitit başkentine giriş sağlayan iki kapı bulunmaktadır: Yukarı Batı Kapısı ve Aşağı Batı Kapısı. Her iki kapı da 1907’de O. Puchstein ve H. Kohl tarafından ortaya çıkarılmıştı1 – ki bu günümüze kadar Batı Yamaç’ta (Taanıkkaya dahil) yapılan son arkeolojik faaliyetti. 2004 yılında Yukarı Batı Kapısı’nın güney ve güneydoğusunda yapılan elektrik direnç ölçümleri umut verici sonuçlar ortaya çıkardı. Özellikle Yukarı Batı Kapısı’nın yaklaşık 80 metre güneydoğusundaki tepe üzerinde bir bina planı tespit edildi ve bu yapı o sırada yüzeyde bulunan seramikler dikkate alınarak Hitit dönemine tarihlendi.2

Blick auf die Grabungsfläche (Zustand 2022) mit dem Plateau von Taanıkkaya im Hintergrund.
Arka planda Taanıkkaya platosu ile kazı alanının (2022 durumu) görünümü.
Bekir bei der Freilegung einer Scherbenkonzentration.
Bekir, Hitit seramik kalıntılarını açığa çıkarıyor.

Der damals prospektierte Baubefund diente als Ausgangspunkt des 2022 begonnenen und in die Grabungen des DAI Istanbul (Andreas Schachner) eingegliederten Teilprojektes der JMU Würzburg,3 deren Hauptaugenmerk auf einer möglichst weiträumigen Erfassung der Bebauung und räumlichen Nutzung des Westhanges in hethitischer Zeit liegt, um langfristig dieses bislang weitgehend unbekannte Stadtgebiet in die Besiedlungsgeschichte von Ḫattuša einfügen zu können.

2004 yılında tespit edilen bu yapı bulguları, 2022 yılında JMU Würzburg ve DAİ İstanbul (Andreas Schachner) iş birliğiyle başlatılan kısmi kazıların hareket noktasını oluşturdu.3 Bu kazıların temel amacı, Hitit döneminde Batı Yamaç’daki yapılaşmanın ve mekân kullanımının geniş kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıdır. Böylece daha önce büyük ölçüde araştırılmadan kalmış olan bu alanın, Ḫattuša yerleşim tarihine entegre edilmesi amaçlanmaktadır.

Im Vorfeld der jeweiligen Grabungskampagnen werden sukzessive geophysikalische Prospektionen durchgeführt. Auf diese Weise sollen weitere Strukturen und Verdachtsflächen lokalisiert und anschließend gezielt archäologisch überprüft werden.

Her kazı dönemi öncesi, bu alanda birbirini takip eden jeofizik araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, diğer muhtemel yapılar ve arkeolojik açıdan umut vadeden bölümler tespit edilecek ve bu alanlara odaklanılarak arkeolojik çalışmalar yapılacaktır.

Çevirmen: Sena Baskın

Das Grabungsteam in der Kampagne 2022.
2022 yılı kazı ekibi.

Anmerkungen

Notlar

  1. O. Puchstein, Boghasköi. Die Bauwerke, WVDOG 19 (Leipzig 1912) 77–80 Taf. 25–28.
  2. J. Seeher, Die Ausgrabungen in Boğazköy-Ḫattuša 2004, AA 2005/1, 63–65 Abb. 1; 2006 ergänzt durch Messungen auf Taanıkkaya (Schachner 2007, 80 Abb. 15).
  3. Die von der JMU Würzburg mit Unterstützung der VolkswagenStiftung durchgeführte Grabungskampagne fand vom 1. August bis zum 31. September 2022 statt. Die Arbeiten wurden von M. Gruber (Projektleitung), S. Baskın (Schnittleitung) und Alexander Gorelik (Schnittassistenz, Zeichnungen) betreut.
  1. O. Puchstein, Boghasköi. Die Bauwerke, WVDOG 19 (Leipzig 1912), 77–80 Lev. 25–28.
  2. J. Seeher, Die Ausgrabungen in Boğazköy-Ḫattuša 2004, AA 2005/1, 63–65 Şekil 1; 2006 yılında Taanıkkaya’da yapılan ölçümlerle desteklenmiştir (Schachner 2007, 80 Şekil 15).
  3. VolkswagenStiftung’un desteğiyle JMU Würzburg tarafından yürütülen kazı çalışmaları 1 Ağustos – 31 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar M. Gruber (proje yönetimi), S. Baskın (açma yönetimi) ve Alexander Gorelik (açma yardımcısı, çizimler) tarafından yürütülmüştür.

Alle Abbildungen: Archiv der Boğazköy-Grabung, DAI-Istanbul (Foto: M. Gruber)

Cookie Consent mit Real Cookie Banner