The Southern Caucasus collection at the AVA-library

The library of the Ancient Near Eastern section at the University of Würzburg houses c. 20,000 books and allows for immediate access to most of the publications used in studying and researching the Ancient Near East. Since the establishment of a professorship of Ancient Near Eastern Archaeology in 2021 within the framework of the „Interdisciplinary Strategy for the Innovative Development and Long-term Consolidation of Ancient Near Eastern Studies at Würzburg University“ (funded by the VolkswagenStiftung), the existing corpus of archaeological literature has constantly been growing. One of the new bibliographic collections includes publications on the archaeology and history of the Southern Caucasus, with a special focus on Azerbaijan, where archaeological research is currently being conducted by members of the AVA-team.

The following list was compiled with the aim of providing a handy list of literature available for visitors and researchers at Würzburg. It contains books rarely found in other European libraries, but also books, copied volumes or offprints that for various reasons cannot be included in the university’s library catalogue or are part of private collections (see entries marked with *). To access these the latter don’t hesitate to contact Martin Gruber for further information.
In order not to impede the search for titles due to different transcription conventions, all titles and parallel titles published in non-Latin writing systems are listed according to the source.

The collection would not have been possible without the financial support of the VolkswagenStiftung and the generous help and gifts of many colleagues at the Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu (AEA), the Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi (MATM) and other institutions: Anar Ağalarzadə (AEA), Idris Aliev (AEA), Roza Arazova (Xəzər Universiteti), Fərhad Cabbarov (MATM), Tarix Dostiyev (AEA), Taleh Əliyev (AEA), Nərgiz Əliyeva (MATM), Sevinc Əliyeva (Pedaqoji Universitet), Ülviyyə Heydərova (AEA), Emil İsgəndərov (AEA), Nǝcǝf Müseyibli (AEA), Laçın Mustafaev (MATM), Andreas Schachner (DAI Istanbul), Susanne Schult (RGK/DAI), Nailə Vəlixanlı (MATM), Gernot Wilhelm (JMU). We are also indebted to Christina Barth and Regina Kirchner of the Würzburg University Library for their help with the bibliographical registration of the books.

[latest update: 03.12.2023]

author(s)/editor(s)titleplace of pub.yearOPAC
Садыгзадә, Ш. Һ.
Садыхзаде, Ш. Г.
Sadykhzade, Sh. G.
Гәдим Азәрбајҹан бәзәкләри
Древние украшения Азербайджана
Ancient Ornaments of Azerbaijan
Бакы
1971UB
Rəhimova, M. et al. (eds.)Şəmkir: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı
Şəmkir: Archaeological Heritage, History and Architecture
Bakı2008
Mammadova, FaridaCaucasian Albania and AlbaniansBaku2021
Taylor, Paul Michael et al. (eds.)Past and Future Heritage in the Pipelines Corridor. Azerbaijan – Georgia – TurkeyWashington, D.C.2011UB
Ахундова, Г. К.Украшения Азербайджана античного периодаБаку2020
Керимов, В.; Стурфиел, Б.Киш. История, архитектура, археологияБаку2003UB
Nəcəfov, Şamil et al.Qazıqulu AbidələriBakı2017UB
Əliyev, Taleh V.Oğuz və ətraf ərazilər orta əsrlərdəBakı2017UB
Dostiyev, Tarix (ed.)Azərbaycan Arxeologiyasi. VI Cild – Orta ƏsrlərBakı2018UB
Mustafayev, Laçın X.Azərbaycanın antik dövr keramikası. Oynoxoyyalar (Kitab-albom)Bakı2021UB
Гусейнов, МамедалиДревний Палеолит Азербайджана (по материалам пещерных стоянок)Баку2010
Mustafayev, Mikayıl et al.İmişli rayonunun arxeoloji abidələri (Albom-kataloq)Bakı2021
Əliyev, ElvinOrdubad rayonunun tunc və ilk dəmir dövrü arxeoloji abidələriBakı2018UB
Dostiyev, TarixOrta əsr Şəmkir şəhərinin keramikası. I hissə şirsiz saxsı məmulatıBakı2020UB
Müseyibli, Nǝcǝf; Nəcəfov, ŞamilZəyəmçay nekropoluBakı2019UB
Ҹәфәров, Әсәдулла
Əsədulla Cəfərov
Гуручај Дәрәсиндә
Quruçay Dərəsində
Бакы1990
Müseyibli, Nǝcǝf et al.Tovuzçay NekropoluBakı2021UB
Müseyibli, NǝcǝfQobustan – tədqiqatlar və mülahizələrBakı2017UB
Əliyeva, NərgizAzərbaycanda islam mədəniyyəti (VII-XIII)Bakı2017UB
Müseyibli, NǝcǝfThe Grave Monuments and Burial Customs of the Leilatepe CultureBaku2014UB
Abbasova, ElmiraŞirvan orta əsrlərdə (IX-XVII əsrlər). Hacıqabul, Kürdəmir, Salyan rayonları və Şirvan şəhərinin arxeoloji materialları əsasındaBakı2019UB
Fərzəli, ƏjdərGəmiqaya – Qobustan mədəniyyətiBakı2008UB
Зейналов, А. А.Последнее убежище Неандертальца (позднеплейстоценовая пещерная стоянка Газма в Азербайджане)Баку2016UB
Керимова-Коджаева, Тамилла et al.Алескер Гаджи Кязим оглы Алекперов: жизнь, творчество, судьба ученого (Документы, материалы, письма, хроника, статьи, библиография)Баку2015UB
Aşurov, Səfər H. et al.I Maxta ilk tunc dövrü abidəsi. I KitabBakı2020
Ağalarzadə, Anar M.Leylatəpə arxeoloji mədəniyyətinin keramikasıBakı2019UB
Müseyibli, NǝcǝfLeylatəpə mədəniyyətiBakı2020UB
Pashayeva, MahabbatThe history and ethnography of Shahdagh peoplesBaku2014UB
Paşayeva, MəhəbbətAzərbaycanlıların adət və inancları (XIX-XX əsrlər)Bakı2019UB
Cabbarov, F.Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər: Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusuBakı2020UB
Əliyeva, NərgizƏs-Səmaninin „Kitab əl-Ənsab“ əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimiBakı2010UB
Vəlixanlı, NailəZəngəzur – ərəblərdən monqollaradəkBakı2021UB
Rəcəbli, ƏliŞirvanşahlar dövlətində sikkə zərbi (VIII-XVI yüzillər)Bakı2015UB
Quluzadə, N.; Ağayev, G.Zoomorf təsvirli şirli qablarBakı2016UB
Аликберов, А. К. (ed.)Этнокультурное наследие Кавказской Албании (сборник статей) № 2Баку2021
Mehtiyev, Ramiz et al. (eds.)Qafqaz Albaniyasının Azərbaycanın və Qafqazın tarixində yeri və rolu
Место и роль Кавказской Албании в истории Азербаиджана и кавказа
The Place and Role of Caucasian Albania in the History of Azerbaijan and Caucasus
Bakı2012UB
Mehtiyev, Ramiz (ed.)Ethnocultural Heritage of Caucasian AlbaniaBaku2019
Алиева, С. И.Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (XIX – начало XX вв.)Баку2015UB
Гусейн-заде, Рауф А.Азербайджан в III-XIII столетияхБаку2022UB
Ибраһимов, Н. А.
Ibrahimow, N. A.
Aзǝрбajҹан тарихинин Αлман сǝһифǝлǝри
Deutsche Seiten der Geschichte Aserbaidshans
Бакы1997*
Алиева, С. И.Турецко-подданные в России: жизнь в преследованиях и гонениях (1877-1953)Москва2022UB
Əliyeva, NərgizMucəm əl-buldən“ əsərində Azərbaycan və QafqazBakı2020UB
Vəlixanlı, NailəThe Great Silk Way and Azerbaijan based on the materials of the National Museum of History in AzerbaijanBaku2010UB
Алиева, С. И.Татары в АзербайджанеKazan2018UB
Abdulova, GulzadeKeçmiş Məişətə səyahət. Ətriyyat, Kosmetika, Aksesuarlar
Travel to the Old Life. Cosmetics, Perfumery, Accessories (Scrapbook-Album)
Bakı2018
Алиева, С. И.Aзербаджанская Демократическая Республика и государственные образования Северного Кавказа в 1918-1920 гг. : Горская Республики, Северо-Кавказское эмиратство, Имамат ГоцинскогоРостов-на-Дону2017UB
Aliyeva, NargizAzerbaycan’da Türk-Islam Kültürü. Cilt IIstanbul2021
Rəcəbli, Əli; Rüstəmbəyova, A.
Раджабли, А.; Рустамбекова, А.
Rajabli, A.; Rustambayova, A.
Orta Əsr Müsalman Dövlətlarinin Qizil Sikkələri
Средневековые золотые монеты мусульманских государст
Old Coins of the Medieval Islamic States
Bakı2020
Əfəndi, RasimAzərbaycanın daş plastikası
Каменная пластика Азербайджана
Stone plastic art of Azerbaijan
Bakı1986UB
Рустәмов, Ҹәфәргулу
Cəfərqulu Rüstəmov
Qobustan petroqlifləri – 1-ci kitab: Qobustan-Azərbaycanın qədim mədəniyyət ocağı
Гобустан – Очаг древней культуры Азербайджана
Bakı2003UB
Rüstəmov, Cəfərqulu; Muradova, F. M.Qobustan petroqlifləri – I Cild 2-ci kitab – Şonqardağ və Şıxqaya qayaüstü rəsimləri
Петроглифы Гобустана – Наскальные изображение шонгардага и шыхгая
Bakı2003UB
Vəlixanlı, Nailə
Velikhanly, Naila
Azərbaycanın antropomorf terrakotları – kataloq
Anthropomorphic terracotta of Azerbaijan – Catalogue
Bakı2010UB
Vəlixanlı, NailəAzərbaycan VII-XII əsrlərdə – tarix, mənbələr, şərhlərBakı2016UB
Dostiyev, TarixŞəmkir arxeoloji ekspedisiyası 2006-2008. Orta əsr şəhəriBakı2009*
Dostiyev, TarixOrta ǝsr Şǝmkir şǝhǝr yeri. Şǝmkir arxeoloji ekspedisiyasının tǝdqiqatlar 2009Bakı2009*
Seyidov, Abbas
Сеидов, Аббас
Yelenondorf-Yeleneno-Xanlar
Helenendorf-Heleneno-Chanlar
Еленендорф-Еленено-Ханлар
Bakı2007*
Нуриев, А. Б.Средневековый город БардаБаку1986
Исмаилов, Г. С.; Даниелян, О. A.Археологические памятники междуречья Гуручай и КенделенчайБаку1985
Джидди, Г. А.Художественная керамика Шемахи IX-XII вв.Баку1986
Халилов, Дж. А.Шемахинское серебряное блюдоБаку1985
Кесаманлы, Г. П.Археологические памятники эпохи бронзы и раннего железа Дашкесанского районаБаку1999
Расулоглы, ТаваккулЦиклопические сооружения на территории АзербайджанаБаку1993
Selimchanow, I. R.Enträtselte Geheimnisse der alten BronzenBerlin1974
Bahşaliyev, Veli B.Nahçıvan Arkeolojisi – The Archaeology of NakhichevanIstanbul1997
Джафаров, Г. Ф.Борсунлу – погребение племенного вождяБаку1986
Халилов, Дж. А.Материальная культура Кавказской Албании (IV в до н. э.– III в н. э.)Баку1985
Кесаманлы, Г. П.Археологические памятники эпохи бронзы и раннего железа Дашкесанского районаБаку1999
Расулоглы, ТаваккулЦиклопические сооружения на территории АзербайджанаБаку1993
Selimchanow, I. R.Enträtselte Geheimnisse der alten BronzenBerlin1977
Bahşaliyev, Veli B.Nahçıvan Arkeolojisi – The Archaeology of NakhichevanIstanbul1997
Джафаров, Г. Ф.Борсунлу – погребение племенного вождяБаку1986
Халилов, Дж. А.Материальная культура Кавказской Албании (IV в до н. э.– III в н. э.)Баку1985
Исмаилов, Г. С.Археологическое исследование древнего поселения Баба-Дервиш (III тысячелетие до н. э.)Баку1978
Алиев, Кемал Г.Античная Кавказская АлбанияБаку1992
Гусейнов, М. М.Древний палеолит Азербайджана. Культура Куручай и этапы ее развития: 1500000-70 тысяч лет назадБаку1985
Әлијев, И. Г. (ed.)
Алиев, И. Г. (ed.)
Ҝәнҹ алимләрин бөјүк вәтән мүһарибәсиндә совет халгынын гәләбәсинин 40 иллијинә һәср олунмуш II елми конфрансынын материаллары
Материалы II научной конференции молодых ученых, посвященной 40-летию победы советского народа в великой отечественной войне
Бакы1987
Бабајев, И. А.; Әһмәдов, Г. М.
Babayev, İ. A.; Əhmədov, Q. M.
Гәбәлә (Тарики-археоложи очерк)
Qəbələ (Tariki-arxeoloji oçerk)
Бакы1981
Абибиллаев, О. А.Энеолит и бронза на территории Нахичеванской АССРБаку1982
Нариманов, И. Г.Культура древнейшего земледельческо-скотоводческого населения Азербайджана (эпоха эпеолита VI-IV тыс. до н. э.)Баку1987
Кашкай, М. А.; Селимханов, И. Р.Из истории древней металлургии КавказаБаку1973
Кушнарева, Каринэ Христофоровна; Чубинишвили, Тариэл НиколаевичДревние культуры Южного Кавказа (V-III тыс. до н.э.)Ленинград1970
Аветисян, Г. Г.Биайнская керамика из памятников Араратской долиныЕреван1992
Ахмедова, ВасилаТрадиционное хлебопечение в Азербайджане (историко-этнографическое исследование)Баку1997
Нәриманов, И. һ.
Нариманов, И. Г.
Ҝәнҹәчай районунун археоложи абидәләри (ән гәдим заманлардан дәмир доврунун)

Археологические памятники Гянджинского Района (с древнейших времен до начала железного века)
Бакы1958
Османов, Фазиль Л.Гафгаз Албанијасынын мадди мәдәнијјәти (е. ә. IV – III б. е. әсрләри)Бакы1982
Аразова, Роза Б.Каменные орудия труда ранних земледельческо-скотоводческих племен Западного Азербайджана (по данным экспериментально-трасологических исследований)Баку1986
Асланов, Г. M.; Ибрагимов, Б.; Кашкай, C.Древние некрополи Хараба-ГиланаБаку2002
Кошкарлы, К. О.Античная и раннесредневековая торевтика из АзербайджанаБаку1985
Ахундов, Т. И.Древнейшие курганы южного Кавказа. Культура подкурганных склеповБаку1999
Алиев, Вели Г.Культура эпохи средней бронзы АзербайджанаБаку1991
Бүнјадов, Зија М.Азәрбајчан VII-IX әсрләрдәБакы1989
Погребова, Мария НиколаевнаЗакавказье и его связи с Передней Азией в скифское времяМосква1984
Рустәмов, ҸәфәргулуГобустанБакы1990
Seyidov, Abbas; Baxşəliyev, VəliNəhəcirdə arxeoloji araşdırmalarBakı2002
Гусейнова, Минаввар А.Керамика Восточного Закавказья эпохи поздней бронзы и раннего железа (XIV–IX вв. до н.э.)Баку1989
Ахундов, Д. А.Архитектура древнего и раннесредневекового АзербайджанаБаку1986
Казиев, С. М.Археологические раскопки в Мингечауре: Альбом кувшинных погребенийБаку1960
Belli, Oktay; Sevin, VeliNahçıvan’da arkeolojik araştırmalar – Archaeological survey in NakhichevanIstanbul1998
Әлијев, И. һ.; Гәдиров, Ф. В.
Алиев, И. Г.; Гадиров, Ф. В.
Гәбәлә
Кабала
Бакы1985
Саламзадә, Ә. В.; Мәммәдзадә, К. М.
Саламзаде, А. В.; Мамедзаде, К. М.
Аразбоју абидәләр
Памятники на Араксе
Бакы1979
Һусејнов, М. М. (Hrsg,)
Гусейнов, М. М. (Hrsg.)
Даш дөвру вә Азербајҹанда Енеолит (Елми әсәрләрин тематик мәҹмуәси)
Каменный век и энеолит в Азербайджане (Тематический сборник научных трудов)
Бакы1984
Аббас, СеидовПамятники Куро-Аракской Культуры НахичеваниБаку1993
Камал, Әлијев; Фәридә, ӘлијеваАзәрбајҹан Антик ДөврдәБакы1997
Ҹәфәров, ӘсәдуллаИнсанлығын сәһәриБакы1994
Асланов, ГәләндәрАзәрбајҹанын тунҹ тәбәрзин балталары (сон тунҹ – илк дәмир дәвру)Бакы1982
Рагимова, М. Н.Свинец в древнем АзербайджанеБаку1985
Ибрагимов, Б.; Гусейнова, С. Б.Археологические памятники „Ичери-Шехер“ города БакуБаку1986
Baxşəliyev, VəliGəmiqaya təsvirləriBakı2003
Дадашов, Амрах Н.Земледельческое производство эпохи палеометалла на территории Азербайджана (IV-I тысячелетие до н.э.)Баку1990
Гусейнов, М. М.
Husseinov, M. M.
Guseinov, M. M.
Һусејнов, М. М.
Пещера Азых
La caverne d’Azykh
The Azykh cave
Азых Мағарасы
Бакуo. J.
Мамед-заде, К. М.Архитектура Гандзасарского монастыряБаку1986
Алиев, А. А.Гильгильчайское оборонительное сооружениеБаку1986
Мехмандарова, Г. К.Джума мечеть в КубеБаку1986
Геюшев, Р. Б.Средневековый город ШабранБаку1985
Ахмедов, Г. М.; Бабаев, И. А.Археологические культуры АзербайджанаБаку1985
Джафаров, Г. Ф.Древнейшие связи Азербайджанских племён со странами Ближнего ВостокаБаку1985
Ваидов, Р. М.Эпиграфические памятники Кавказской АлбанииБаку1985
Нуриев, А. Б.Из истории ремесленного производства Кавказской АлбанииБаку1986
Селиманов, И. Р.Разгаданные секреты древней бронзыМосква1970
Исмајылов, ГудрәтГуручај вә Көндәләнчај вадисиндә гәдим мәдәнијјәт изләриБакы1981
Джафаров, Г. Ф.Связи Азербайджана со странами Передней Азии в эпоху поздней бронзы и раннего железа (по археологическим материалам Азербайджана)Баку1984
Карахмедова, А. А.Христианские памятники Кавказской Албании (Алазанская Долина)Баку1986
Azərbaycan Arxeologiyasi

Journal of Azerbaijani studies
Bakı1(1-2); 1(3-4); 4(3-4);
10(3-4); 11(1-2); 12(1);
12(2); 15(1); 15(2);
16(1); 17(2); 18(2);
19(1); 19(2); 20(1);
21(1); 22(2); 23(1);
23(2); 24(1)
UB
Ахмедов, Ш. С.Памятники долины реки ПирсаатБаку1985
Мурадова, Ф. М.; Русманов, Дж. Н.Памятники ГобустанаБаку1986
Исмаилов, Г. С.Поселение ГаракепектепеБаку1985
Нейматова, М. С.; Аллахвердиев, С. Н.Об эпиграфических памятниках АзербайджанаБаку1986
Մովսիսյան, Արտակ
Movsisyan, Artak Y.
Վանի թագավորության (Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ) մեհենագրությունը
The Hieroglyphic Script of Van Kingdom (Biainili, Urartu, Ararat)
Երեվան
Jerewan
1998
Достиев, Т. М.Средневековые археологические памятники Северо-Восточного Азербайджана (IX-середина XIII в.)Баку1999
Belli, Oktay; Bahşaliyev, VeliNahçıvan Bölgesi’nde orta ve son tunç çağı boya bezemeli çanak çömlek kültürüİstanbul2001
Халилов, Дж. А.; Кошкарлы, К. О.; Аразова, Р. Б.Археологические памятники Северо-Восточного АзербайджанаБаку1991
Әлијев, Играр
Əliyev, İqrar
Нахчыван мухтар республикасы
Naxçıvan muxtar respublikası
Бакы1999
Пицхелаури, К. Н.Кавказ в системе полиметаллических Культур евразии (Телави – Сигнахи 1986)Телави1991
Мурадова, Ф. М.Гобустан тунҹ дөврундәБакы1979
Мустафаев, АрифАзербајҹанда сәнәткарлыгБакы1999
Cookie Consent mit Real Cookie Banner